Pink Plum Branch

Kao Yang (Chih Yin) (Chiu-Fu), 17th Century